Julian Opie, Imagine you are walking, 1998

Julian OpieImagine you are walking, 1998